Najčešća pitanja i odgovori


Kada se provode redovni upisi djece u Dječji vrtić „Leptir“?
Redovni upisi djece u Dječji vrtić “Leptir“ se provode po Obavijesti Gradskog ureda za obrazovanje o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za iduću pedagošku godinu na području Grada Zagreba, a u pravilu početkom svibnja tekuće pedagoške godine. Obavijest se objavljuje na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Dječjeg vrtića „Leptir“ te Grada Zagreba.

Koja je dokumentacija potrebna za upis djece u Dječji vrtić „Leptir“?
Roditelj ili skrbnik dostavlja dokumentaciju samo jednom gradskom dječjem vrtiću, u pravilu onome prema mjestu stanovanja (primarni izbor), s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića kao alternativne opcije.

Osnovna dokumentacija
  • zahtjev za upis djeteta,
  • rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisana privola da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u Matici rođenih,
  • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisana privola da dječji vrtić može sam-putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta,
  • preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika,
  • dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu,
  • ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić
Tko se sve može upisati u redoviti program u petodnevnom radnom tjednu u Dječji vrtić „Leptir“?
U Dječji vrtić „Leptir“ mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza tekuće godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu.


 
Mogu li nezaposleni roditelji predati Zahtjev za upis?
Da, nezaposleni roditelji mogu podnijeti zahtjev za upis djeteta u Vrtić. Njihovi zahtjevi se razmatraju nakon što se zadovolje potrebe zaposlenih roditelja.

Koliko iznosi mjesečna cijena redovitog programa Dječjeg vrtića „Leptir“?
Cijena je određena Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba donesenim od strane Gradske skupštine Grada Zagreba, a na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16).

Kada započinje pedagoška godina?
Pedagoška godina započinje 1. rujna.

Kada se provode upisi djece u Program predškole Dječjeg vrtića „Leptir“?
U skladu s planom upisa djece u Program predškole, u Dječjem se vrtiću svake godine objavljuje oglas za upis djece radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja u godini pred polazak u osnovnu školu, ako dijete nije obuhvaćeno redovitim programom. Gradski ured za obrazovanje utvrđuje vrijeme i uvjete upisa u zajedničkoj Obavijesti o upisu djece u gradske dječje vrtiće, što se objavljuje na oglasnim pločama u svim objektima Dječjeg vrtića te na web-stranici vrtića i Grada Zagreba. Uz Obavijest Gradskog ureda za obrazovanje, Dječji vrtić objavljuje detaljnije podatke o svim programima koje nudi Dječji vrtić u skladu s Planom upisa.

Koja je dokumentacija potrebna za upis djece u Program predškole Dječjeg vrtića „Leptir“?
Uz zahtjev za upis djeteta u Program predškole (dijete koje će do 31. 3. tekuće godine napuniti 6 godina je školski obveznik) roditelj odnosno skrbnik prilaže:

  • rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave), ukoliko nije dana privola da vrtić sam može provjeriti podatke o rođenju djeteta u Matici rođenih,
  • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ukoliko nije dana privola da vrtić može sam - putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatke o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana,
  • preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
  • ostalu dokumentaciju navedenu u zahtjevu za upis djeteta u Program predškole

Tko se sve može upisati u Program predškole Dječjeg vrtića „Leptir“?
U Program predškole Dječjeg vrtića „Leptir“ moraju se upisati sva djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, ukoliko nisu polaznici redovitog programa, a dvije godine pred polazak u osnovnu školu djeca s teškoćama u razvoju i djeca pripadnici nacionalnih manjina.

Da li se Program predškole Dječjeg vrtića „Leptir“ naplaćuje?
Program predškole Dječjeg vrtića „Leptir“ je besplatan za sve polaznike.

Kada započinje s provedbom Program predškole Dječjeg vrtića „Leptir“, a kada završava?
Program predškole započinje s provedbom 1. listopada, a završava 31. svibnja.


© 2024 Vrtić Leptir. Sva prava pridržana.