Najčešća pitanja i odgovori


Kada se provode redovni upisi djece u Dječji vrtić „Leptir“?
Redovni upisi djece u Dječji vrtić “Leptir“ se provode po Obavijesti Gradskog ureda za obrazovanje o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za iduću pedagošku godinu na području Grada Zagreba, a u pravilu početkom svibnja tekuće pedagoške godine. Obavijest se objavljuje na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Dječjeg vrtića „Leptir“ te Grada Zagreba.

Koja je dokumentacija potrebna za upis djece u Dječji vrtić „Leptir“?
Roditelj ili skrbnik dostavlja dokumentaciju samo jednom gradskom dječjem vrtiću, u pravilu onome prema mjestu stanovanja (primarni izbor), s mogućnošću odabira drugog gradskog dječjeg vrtića kao alternativne opcije.

Osnovna dokumentacija
 • zahtjev za upis djeteta,
 • rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisana privola da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u Matici rođenih,
 • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisana privola da dječji vrtić može sam-putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta,
 • preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika,
 • dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu,
 • ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić
Tko se sve može upisati u redoviti program u petodnevnom radnom tjednu u Dječji vrtić „Leptir“?
U Dječji vrtić „Leptir“ mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza tekuće godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu.

Tko ostvaruje prednost pri upisu u Dječji vrtić „Leptir“?
Prednost pri upisu u redovite programe određuje Dječji vrtić prema sljedećim kriterijima:

 • dijete roditelja invalida Domovinskog rata - 10 bodova
 • dijete oba zaposlena roditelja - 10 bodova
 • dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem - 10 bodova
 • dijete samohranog zaposlenog roditelja - 20 bodova
 • dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - 10 bodova
 • dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - 1 bod za svako malodobno dijete
 • dijete u godini prije polaska u osnovnu školu - 1 bod
 • dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - 2 boda
- Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama
  ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova
- Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje komisija za

  upis djece Dječjeg vrtića na temelju procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i
  potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje Dječji vrtić može
  ponuditi
- Ako stručni tim na temelju dokumentacije o specifičnim razvojnim i/ili zdravstvenim

  potrebama djeteta i inicijalnog razgovora s roditeljima odnosno skrbnicima djece, uz
  nazočnost djeteta, ocijeni da se te potrebe ne mogu zadovoljiti u sklopu redovitog
  programa, komisija za upis djece će predložiti drugi odgovarajući program koji Dječji
  vrtić može ponuditi
- Roditelj odnosno skrbnik djeteta je dužan dostaviti Dječjem vrtiću dokaze o

  činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu
- Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja.

 
Mogu li nezaposleni roditelji predati Zahtjev za upis?
Da, nezaposleni roditelji mogu podnijeti zahtjev za upis djeteta u Vrtić. Njihovi zahtjevi se razmatraju nakon što se zadovolje potrebe zaposlenih roditelja.

Koliko iznosi mjesečna cijena redovitog programa Dječjeg vrtića „Leptir“?
Cijena je određena Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba donesenim od strane Gradske skupštine Grada Zagreba, a na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16).

Kada započinje pedagoška godina?
Pedagoška godina započinje 1. rujna.

Kada se provode upisi djece u Program predškole Dječjeg vrtića „Leptir“?
U skladu s planom upisa djece u Program predškole, u Dječjem se vrtiću svake godine objavljuje oglas za upis djece radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja u godini pred polazak u osnovnu školu, ako dijete nije obuhvaćeno redovitim programom. Gradski ured za obrazovanje utvrđuje vrijeme i uvjete upisa u zajedničkoj Obavijesti o upisu djece u gradske dječje vrtiće, što se objavljuje na oglasnim pločama u svim objektima Dječjeg vrtića te na web-stranici vrtića i Grada Zagreba. Uz Obavijest Gradskog ureda za obrazovanje, Dječji vrtić objavljuje detaljnije podatke o svim programima koje nudi Dječji vrtić u skladu s Planom upisa.

Koja je dokumentacija potrebna za upis djece u Program predškole Dječjeg vrtića „Leptir“?
Uz zahtjev za upis djeteta u Program predškole (dijete koje će do 31. 3. tekuće godine napuniti 6 godina je školski obveznik) roditelj odnosno skrbnik prilaže:

 • rodni list ili izvadak iz Matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave), ukoliko nije dana privola da vrtić sam može provjeriti podatke o rođenju djeteta u Matici rođenih,
 • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ukoliko nije dana privola da vrtić može sam - putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatke o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana,
 • preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
 • ostalu dokumentaciju navedenu u zahtjevu za upis djeteta u Program predškole

Tko se sve može upisati u Program predškole Dječjeg vrtića „Leptir“?
U Program predškole Dječjeg vrtića „Leptir“ moraju se upisati sva djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, ukoliko nisu polaznici redovitog programa, a dvije godine pred polazak u osnovnu školu djeca s teškoćama u razvoju i djeca pripadnici nacionalnih manjina.

Da li se Program predškole Dječjeg vrtića „Leptir“ naplaćuje?
Program predškole Dječjeg vrtića „Leptir“ je besplatan za sve polaznike.

Kada započinje s provedbom Program predškole Dječjeg vrtića „Leptir“, a kada završava?
Program predškole započinje s provedbom 1. listopada, a završava 31. svibnja.


© 2022 Vrtić Leptir. Sva prava pridržana.